Recsk‎ > ‎

6. A recski szövetség alapító okirata

RECSKI SZÖVETSÉG
A Recski Kényszermunkatábor Volt Rabjainak Nemzetközi Képviselete
5252 Sepulveda Avenue, San Bernardino, CA 92404-ll25, USA - Tel. 909-883-60

Kedves Barátaim!

Amint az ismeretes, az egykori recski kényszermunkatábor területén esztendõk óta folyik a Csákánykõ andezitjének kitermelése. A viszonylag jól felszerelt, gépesített bányaüzemben szabad munkások dolgoznak emberi körülmények között. A többszörös szögesdrótkerítést, a félelmetes õrtornyokat réges-régen lebontották, az egykori barakkjaink helyén a jövõ reménységét hírdetõ, fiatal erdõ nõtt. Örüljünk ennek, s higgyük, reméljük, a magyar népnek soha többé nem kell szégyenkeznie ártatlan embereket dolgoztató kényszermunkatáborral; olyan idõkkel, amilyeneket mi három hosszú esztendõ alatt l950-53 között Recsken megéltünk.

Nyomunkat nemcsak Recsken keressük hiába, a magyar hivatalos szervek gondoskodtak arról, hogy nevünket, egykori rabszolga-számunkat a nyilvántatartásokból kitöröljék. Hiába fordulunk a magyarországi hatóságokhoz igazolást kérve a Recsken töltött esztendeinkrõl, ilyet nem kaphatunk. Nem, mert e hivatalok szerint ez a kényszermunkatábor sohase létezett. Volt társaink közül számosan már az igen szûkös magyarországi nyugdíjukból igyekeznek megélni, ezek hiába kérték, kérik, a Recsken embertelen munkával töltött idejüket is számítsák be a ledolgozott esztendeikbe. Ha Recsk nem létezett - mondják e hivatalokban -, akkor bárki hogyan is dolgozhatott ott? Folytatódik tehát az, ami l950-53 között velünk történt, amikor elevenen temettek el bennünket a szögesdrót-kerítés mögött: bizonyos vonatkozásban még ma sem létezünk.

A magyar társadalom köreiben sem beszélnek nyíltan Recskrõl, még mindig csak suttognak róla, félmondatokat ejtenek felõle. Az egykori félelem, zsarnokság még mindig bénítja a nyelveket, lelkeket. Ám a magyar milliók szemében ott kérdés: mi történt a recski kényszermunkatáborban, miért takargatják még mindig az ottani borzalmakat?

Felszánthatják a nyomunkat Recsken, kitörölhetik nevünket a nyilvántartásokból, ám agyunkból soha senki nem tudja kimetszeni recski élményeinket. Még mindig látjuk magunkat sziklatömböket puszta kézzel feszegetve, görgetve, útburkoló-köveket törve, szakadó esõben, hóban, fagyban órákon át az ávósok ütlegelése közben vigyázzba merevedve, rongyokban dideregve, éhesen, betegen, percenként megalázva, bõrre-csontra fogyva. És látjuk éhenhalt. elpusztított, agyonvert társaink tetemét is. Rémálmainkban még mindig kísértenek bennünket szadista õreink: idõnként még mindig rúgásaikra, ordítozásaikra ébredünk.

A Gondviselés megtartott bennünket élõ tanúkként, hogy beszámolhassunk a magyar történelem e szégyenfoltjáról, a recski kényszermunkatáborról. És hogy tanúvallomásunkat súllyal tehessük meg, életre hívjuk a
                                      RECSKI SZÖVETSÉGET
- a Recski Kényszermunkatábor Volt Rabjainak Nemzetközi Képviseletét. E szövetség tagjának tekintjük valamennyi recski rabtársunkat, éljenek akár Magyarországon, akár külföldön: feltéve, magatartásukkal eleve nem zárták ki magukat a tagságból.
 
A szövetség nyilvántartásba veszi a volt recski társainkat, s miután ezt a magyar hatóságoktól hiába kérjük, a recski kényszermunkatáborban töltött idejüket okmányszerûen igazolja. A szövetség beadvánnyal fordul a magyar hivatalos szervekhez, hogy a recski kényszermunkatáborban ledolgozott esztendõket a nyugdíjra jogosult társaink munkában töltött idejébe számítsák be. Ha szükséges, ehhez a nemzetközi munkaügyi szervek - mint az Egyesült Nemzetek Szervezete Munkaügyi Organizációja - segítségét is igénybe veszi. A szövetség támogatja tagjaink jogos kártérítési igényeit is.

Hogy a  szövetség tagjaval eleven és szoros kapcsolatot tarhasson, idõszakos kõnyomatos közlönyt ad ki RECSKI TANÚ címmel. Amint az a címbõl is kitûnik, e kõnyomatos hasábjain adjuk közre a szövetségi tagok dokumentum-jellegû tanúvallomásait. Ezek alapján kívánja a szövetség a recski kéynszermunkatábor teljességre törekvõ és hû történetét összeállítani, majd kiadni. A szövetség fenntartási és a Recski Tanú kiadási kötségeit a tagok hozzájárulásából biztosítjuk.

Meggyõzõdésem, hogy mind a szövetség, mind pedig a Recski Tanú feladatához további javaslatokkal szolgálhattok. Kérem, hogy ezeket az alanti címre juttassátok el:
 
RECSKI SZÖVETSÉG
5252 Sepulveda Avenue
San Bernardino, CA 92404

l981, november l2.
Baráti köszöntéssel:
                                            Sztáray Zoltán