Recsk‎ > ‎2. A tábor története‎ > ‎

a, A nagy terv

A tábor története

Elsõ fejezet - A nagy terv

A közhiedelemmel szemben a Magyar Kommunista Párt által l948-49-ben kidolgozott elsõ ötéves terv nemcsak gazdasági jellegû volt, hanem felölelte az egész magyar élet szovjet mintára való átalakítását. A moszkovita vezetõk elõtt a zárt, poshadt levegõjû, de nagy álmokat kergetõ emigrációjuk után végre megnyíltak a korlátlan lehetõségek és az egyéni megdicsõülés kapui. Délibáb-kergetésük bizonyítéka a nagyjából két esztendõ alatt megbukott, túlméretezett elsõ ötéves terv. Ugyanilyen mohók voltak egyéb elképzeléseikkel is. Erõszakoskodásuknak a politikai, társadalmi, közigazgatási, nevelési és egyházi életünk átalakítása terén is ez a magyarázata. Ám hittek abban, hogy a szovjet mintára megszervezendõ politikai rendõrség közremûködésével terveiket végre tudják hajtani. Ezért fogtak hozzá l949-ben a most már önállóvá lett Államvédelmi Hatóság létszámának felduzzasztásához, hatáskörének szinte mindenre való kiterjesztéséhez. Az újoncok verbuválását a hadsereg politikai tisztjei és a pártszervezetek titkárai végezték, kiszemelvén a és bíztatván a szerintük megbízható személyeket.

Az ÁVH-s újoncok kiképzése részben Budapesten, részben a vidéki városokban folyt. Az õrszolgálatra való kiképzésben részt részt vettek az akkor már ugyancsak a politikai rendõrséghez tartozó határõrség egységei is. A drákói szigorral végrehajtott kiképzés lényege a feltétlen, vak engedelmességre való elõkészítés volt. Az inkább csak agymosásnak nevezhetõ elméleti oktatás fõként a szolgálati szabályzat és a marxista-kommunista szólamok besúlykolásából állt. A politikai nevelõtisztek rendszeresen tartottak elõadásokat olyan esetekrõl, amelyek tárgya a nép ellenségeinek káros tevékenysége és az ellene küzdõ ÁVH-sok hõsiessége volt. A történetek mindig azzal végzõdtek, hogy a szabadságát a nagy Szovjetunió jóvoltából elnyert magyar nép ellen vétõk megkapták méltó büntetésüket, s hogy ezt, vagy azt a bajtársat soron kívül léptették elõ õrmesternek, netán éppen alhadnagynak. Elmondhatjuk, az újonctanfolyamokról kikerülõ ÁVH-sok valamennyien az agyukban hordozták a marsallbotot.

Az Államvédelmi Hatóság így feltöltve létszámát, l950 tavaszára készen állt az egyik igen jelentõs és jóelõre kidolgozott terve végrehajtására: a büntetõ- és a letartóztató intézetek átvételére. A Magyar Kommunista Párt fõtitikárságáról késõbb kiszivárgott hírek szerint ezt nem csupán biztonsági okok miatt határozták el, hanem az ÁVH már l949-ben terveket készített arra, hogy az elsõ ötéves terv nagyobb munkálataihoz- építkezésekhez, gátépítésekhez, bányákhoz - hány õrizetben lévõ rabmunkást bocsát majd rendelkezésre. Ha jól megvizsgáljuk az elsõ ötéves terv munkaerõ- és bérszükségletét, ez nyilvánvalónak is látszik: rabszolgamunka bevezetése nélkül ezeket a munkálatokat elvégezni aligha lehetett volna.

Második fejezet: Az ÁVH rohamegységei elfoglalják a kistarcsai internálótábort